เปิดโลกอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมไปกับงาน Eco Expo Asia ที่ฮ่องกง
เปิดโลกอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมไปกับงาน Eco Expo Asia ที่ฮ่องกง
        หลังการประชุมการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกครั้งที่ 21 หรือ COP 21 ที่มหานครปารีสเมื่อปีที่ผ่านมา เดือนมีนาคมปีนี้ จีนก็ได้ส่งสัญญาณที่จะลงมือลดโลกร้อนแบบจริงจังผ่านแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 ของจีน (ปี 2559-2563) ซึ่งระบุไว้ว่า จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ และเพิ่มการใช้พลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิล 15 % ภายในปี 2020 ขณะที่นโยบาย One Belt One Road ของจีน ได้ชูว่า จะส่งผลให้เกิดการลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิลและพลังงานคาร์บอนต่ำมากขึ้นถึง 6.26 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2030 ฮ่องกงในฐานะเขตปกครองพิเศษของจีนก็ไม่น้อยหน้า เร่งดำเนินนโยบายประหยัดพลังงานและลดมลภาวะทางอากาศที่สอดรับกัน

        รัฐบาลฮ่องกงอยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมาธิการที่ประกอบไปด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำโดยนาง Carrie Lam หัวหน้าคณะรัฐมนตรีแห่งฮ่องกง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายลดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและนโยบายในการปรับตัว (Climate Change Mitigation and Adaptation Policy) ซึ่งจะผลักดันตั้งแต่เรื่องพลังงานสะอาดไปจนถึงอาคารประหยัดพลังงาน

        ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่เกาะฮ่องกงได้ดำเนินการแล้ว อาทิ รัฐบาลฮ่องกงได้กำหนดมาตรการเพื่อควบคุมมลภาวะทางอากาศที่เกิดจากการเรือเดินสมุทร ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ปีที่แล้ว ต่อมาในเดือนตุลาคม 2558 รัฐบาลฮ่องกงได้อนุมัติกองทุนเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycling Fund) เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมรีไซเคิล นอกจากนี้ ฮ่องกงยังเร่งส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้า (Electronic Vehicles หรือ EV) โดยจะเพิ่มจุดบริการให้ประชาชนชาร์จรถไฟฟ้าให้มากขึ้น และกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินมาตรการคิดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะก่อสร้าง และคิดหามาตรการให้ผู้ผลิตมีส่วนรับผิดชอบต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และขวดแก้วที่ใช้แล้วด้วย

การลงมือทำของฮ่องกงน่าจะพอพิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ฮ่องกงไม่ลังเลที่จะดำเนินบทบาทเชิงรุกในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อคงบทบาทการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการเงิน การค้าและการลงทุนของโลก และประตูเชื่อมการค้ากับจีนแผ่นดินใหญ่ นับเป็นข่าวดีของผู้ประกอบการไทยที่ไม่ต้องไปไกล หากต้องการเรียนรู้เทรนด์รักษ์โลกเพื่อเจาะตลาดอีโค

        ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ว่า คณะกรรมการพัฒนาการค้าแห่งฮ่องกง (Hong Kong Trade Development Council) จะจัดงานนิทรรศการการค้านานาชาติและการประชุม Eco Expo Asia ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์จัดแสดงนิทรรศการ AsiaWorld-Expo เมืองฮ่องกง

        งานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่สนับสนุนนวัตกรรมสีเขียว (green innovations) ครอบคลุมเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมด โดยงานเน้นการพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ประกอบการกับหน่วยงานภาครัฐ(B2G) และผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการ (B2B) ภายในงานมีกิจกรรม 2 กิจกรรมคือ 1) การประชุมเกี่ยวกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ 2) กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ

        ผู้จัดงานขอเชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสาขาการบำบัดอากาศ การบำบัดน้ำ เทคโนโลยีประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน การกำจัดขยะและการรีไซเคิล ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โครงการและบริการรักษ์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีควบคุมและตรวจสอบสิ่งแวดล้อม การวิจัยและบริการการปกป้องสิ่งแวดล้อม แนวทางการบริหารอาคารสีเขียว โดยในปีที่ผ่านมา งาน Eco Expo Asia จัดงานบนพื้นที่กว่า 9,320 ตารางเมตร มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการกว่า 320 บริษัท และผู้ซื้อจากทั่วโลกกว่า 12,000 ราย

        คูหามาตรฐานแบ่งเป็น 3 ขนาด ได้แก่ 1) คูหาขนาด 9 ตารางเมตร ราคา 107,000 บาท (3,024 ดอลลาร์สหรัฐ) 2) คูหาขนาด 12 ตารางเมตร ราคา 143,000 บาท(4,032 ดอลลาร์สหรัฐ) และ 3) คูหาขนาด 15 ตารางเมตร ราคา 177,900 บาท (5,040 ดอลลาร์สหรัฐ) แต่หากผู้ประกอบการสมัครก่อนวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 จะได้รับค่าคูหาในราคาพิเศษ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานในฐานะผู้เข้าชมสามารถสมัครล่วงหน้าและได้รับสิทธิ์เข้าร่วมบริการจับคู่ธุรกิจโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ www.ecoexpoasia.com

        ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานใหญ่คณะกรรมการพัฒนาการค้าแห่งฮ่องกง (Hong Kong Trade Development Council) โทร +852 1830 668 โทรสาร +852 2824 0249+852 2824 0249 อีเมล์ hktdc@hktdc.org เว็บไซต์ www.ecoexpoasia.com
4 เมษายน 2559


Back to the list

กิจกรรมสำหรับท่าน