ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) และตราสัญลักษณ์ (Logo) ภายใต้แนวคิด Experience Thailand
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot)         และตราสัญลักษณ์ (Logo) ภายใต้แนวคิด Experience Thailand

ตามที่ ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดประกวดออกแบบภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) และตราสัญลักษณ์ (Logo) นั้น

บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ดังนี้


๑. รางวัลชนะเลิศภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) ได้แก่ นายภานุวัฒน์ เสงี่ยม

รายละเอียดผลงาน

 • การผายมือออกทั้งสองข้างแสดงถึงความเป็นมิตรและการต้อนรับอย่างจริงใจ
 • ใบหน้าแสดงถึงรอยยิ้มซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยที่ต่างชาติล้วนชื่นชม
 • สีที่ปรากฎอยู่บนตัวภาพการ์ตูนสัญลักษณ์แสดงถึงความสุข ความสดใส ความสร้างสรรค์ และความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับธรรมชาติ

๒. รางวัลชนะเลิศตราสัญลักษณ์ (Logo) ได้แก่ นายเกียรติศักดิ์ ช่วยสกุล ในผลงานลายประจำยาม

รายละเอียดผลงาน

 • ลายประจำยามแสดงถึงภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ (Creativity) ของชาวไทยที่เต็มไปด้วยความประณีตงดงาม
 • รูปหัวใจสื่อถึงความประทับใจในน้ำใจไมตรีของคนไทย ความน่าอัศจรรย์ในความหลากหลายของเมืองไทย (Diversity)
 • รูปทรงอักษร O หมายถึงโอกาส (Opportunity) ตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางแสดงถึงความเพียบพร้อมในด้านต่าง ๆ และความน่าอยู่ของประเทศไทย

ในการนี้ ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการส่งผลงานเข้าประกวดทุกท่าน ทั้งในส่วนของภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) และตราสัญลักษณ์ (Logo) ภายใต้แนวคิด Experience Thailand ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมด้านเศรษฐกิจในต่างประเทศได้จากศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


15 กันยายน 2558


Back to the list