ประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าประกวดภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) และตราสัญลักษณ์ (Logo) ภายใต้โครงการ “Experience Thailand”
ประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าประกวดภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) และตราสัญลักษณ์ (Logo) ภายใต้โครงการ “Experience Thailand”

ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้จัดประกวดออกแบบภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) และตราสัญลักษณ์ (Logo) นั้น

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถตรวจสอบรายชื่อตนเองได้ตามข้อมูลด้านล่าง ดังนี้


ประเภทภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) จำนวน 57 คน


• 1. นางสาวอริสรา วรรณพันธ์
• 2. นายอภิชาติ แสนวรกิจ
• 3. นายรุ่งโรจน์ แสงพันธ์
• 4. นายศิริพงศ์ ฮวดชัย
• 5. นายชานนท์ วิทูรไพบูลย์
• 6. นางสาวศิลาลัย พัดโบก
• 7. นายอรัญ อเนกคุณะ
• 8. นายธนเศรษฐ์ ทิพยตั้งสกุล
• 9. นางสาวศศิพร ต่ายคำ
• 10. นางสาววิลาสิณี ศรีคต
• 11. นายวิรพงศ์ พรหมราช
• 12. นายสุรศักดิ์ สิริศักดาวุฒิ
• 13. นายวิศาล เมฆกิจ และ นายวศิน เมฆกิจ
• 14. นายอภิวัฒน์ เตชะสุริยวรกุล
• 15. นายศุภชัย วงษ์บุตร
• 16. นางสาวปนัดดา ราศรี
• 17. นางสาวภัทริยา ภาโนชิต
• 18. นายบำรุง อัศรกุล
• 19. นางสาวพชรวรรณ กนกแก้ว
• 20. นายศรายุทธ พึ่งสุจริต
• 21. นายนันทนัช ตั้งสุนทรขัณฑ์
• 22. นายวิกรานต์ ว่องวโร
• 23. นายสุทธิชาติ ศราภัยวานิช
• 24. นายสุรัตนชัย ชื่นตา
• 25. นางสาวจุฑามาศ เถียรเวช
• 26. นางสาวฐิติชญา ปัทมดิลก
• 27. นายอติรุจ เจิดดีสกุล
• 28. นายวิน รัตนพิศพรชัย
• 29. นายธัชนนท์ ยงยุคันธร
• 30. นางสาวปุณยวีร์ วิเศษสินธุ์
• 31. นางสาววศินี สุดประเสริฐ
• 32. นางสาวกนกวรรณ คำพันธ์
• 33. นายพิชัย หงวนจ้อย
• 34. นายศรณ์ ศรไพศาล
• 35. นางสาวธันยนันท์ พิมพะสาลี
• 36. นายมารุต ศิริกังวาลย์
• 37. นายอนิรุทธ์ เอมอิ่ม
• 38. นางสาวศิวพร มณีวรรณ
• 39. นายภานุวัฒน์ เสงี่ยม
• 40. นายทวีลาภ รักรงค์
• 41. นายวิกรานต์ ว่องวโร
• 42. นายมัชฌานท์ สุดเสน่ห์
• 43. นางสาวภัณฑิรา ทองเชิด
• 44. นางสาวธัญมน คุณาศรี
• 45. นายเรืองวิทย์ ภู่ธราภรณ์
• 46. นายภานุพันธ์ องค์ชัยวัฒนะ
• 47. นายวิศาล เมฆกิจ และ นายวศิน เมฆกิจ
• 48. นายธีระวุฒิ เนียมสินธิ์ และ นางสาวอนุสรา เนียมสินธุ์
• 49. นางสาวมณฑิรา แก้วปานันท์ และ นางสาววรัญญา มณีแสง
• 50. นางสาวกมลพรรณ ปะสุข และ นายเขมทัต เอี่ยมสถาน
• 51. นายเชาว์วรรณน์ หงษ์ศรีจันทร์ และ นายชวกร หัสนัย
• 52. นายธนพงศ์ สังเกตุ และ นางสาววราพร หลักฐาน


ประเภทตราสัญลักษณ์ (Logo) จำนวน 103 คน


• 1.นางสาวอริสรา วรรณพันธ์
• 2. นายธีรนัย นามใส
• 3. นางสาวรัตนพร รักการค้า
• 4. นายรุ่งโรจน์ แสงพันธ์
• 5. นายศิริ หนูแดง
• 6. นายศิริพงศ์ ฮวดชัย
• 7. นายฐาปนา สุวรรณมาโจ
• 8. นายอรัญ อเนกคุณะ
• 9. นายธนเศรษฐ์ ทิพยตั้งสกุล
• 10. เด็กชายคณิศร ศิริพัฒน์เกิดพงศ์
• 11. นางสาววิลาสิณี ศรีคต
• 12. นายอดิศักดิ์ ม่วงคง
• 13. นายพีรวิชญ์ เจริญพันธ์
• 14. นายวิรพงศ์ พรหมราช
• 15. นายสุรศักดิ์ สิริศักดาวุฒิ
• 16. นายสมชาย นิลแก้ว
• 17. นายอาทิตย์ สุยะคำ
• 18. นายศุภชัย อินทรเสาร์
• 19. นายจิรวัฒน์ แวววงษ์
• 20. นายอังกูร สิงหะผลิน
• 21. นายอนุสรณ์ ทองประสาน
• 22. นายวิศาล เมฆกิจ และ นายวศิน เมฆกิจ
• 23. นางสาวแพรพลอย อิงบุญ
• 24. นายทวีศักดิ์ สุขเลิศ
• 25. นายวรรธนะ จันทวิสูตร
• 26. นางสาวกาญจนาพร มหากนก
• 27. นายกันตชาติ ยิ่งเทียมศักดิ์
• 28. นายภราดร สะโรธร
• 29. นายภานุพงศ์ รักขาว
• 30. นางสาวสุรีรัตน์ ทองคำ
• 31. นางสาวสุภลักษณ์ ศรีชะฎา
• 32. นางสาวภัทรานิษฐ์ ศิริรัตน์บุญขจร
• 33. นางสาวกัญญารัตน์ วรรณประเสริฐ
• 34. นางสาวรัตติยาภรณ์ สายบัวเขียว
• 35. นางสาววันธินี รอดสำอางค์
• 36. นางสาววรวี ดิษฐพันธ์
• 37. นางสาวเพลินชมพู กฤษณศรีวิสุทธิ์
• 38. นางสาวนันทิยา สดชั่วมี
• 39. นางสาวจรรยพร เพ็ชรรักษ์
• 40. นางสาวชานิดา วรรณพิณ
• 41. นางสาวชญานินท์ อาษาวุธ
• 42. นายเกียรติศักดิ์ ช่วยสกุล
• 43. นายศุภชัย วงษ์บุตร
• 44. นางสาวธิดาใจ จันทนามศรี
• 45. นายอนันต์สิทธิ์ จันแก้ว
• 46. นายถวัลย์ ดิษฐสุธรรม
• 47. นางสาวภัทริยา ภาโนชิต
• 48. นายยอดศักดิ์ ประชาราษฎร์
• 49. นายบำรุง อัศรกุล
• 50. นายธารี เหมือนนุช
• 51. นางสาวพชรวรรณ กนกแก้ว
• 52. นายอนุสรณ์ ผอมสวัสดิ์
• 53. นายวิกรานต์ ว่องวโร
• 54. นายสุรัตนชัย ชื่นตา
• 55. นายอมรเทพ สุริยนต์
• 56. นายจักรายุธ เวทนาสุข
• 57. นายเอกชัย จริงใจ
• 58. นางสาวธันยนันท์ พิมพะสาลี
• 59. นายมารุต ศิริกังวาลย์
• 60. นายสรานันท์ มะปรางทอง
• 61. นายคณพศ ปัญจันทร์สิงห์
• 62. นางสาวรัตนา เหมรัตนพันธ์
• 63. นายปัญญพนต์ จงถาวร
• 64. นางสาวสุภาภรณ์ จำปาศรี
• 65. นางสาวชญาพร เพียรศรีธรรม
• 66. นางสาวนงนุช แซ่ห่าน
• 67. นางสาวบำเพ็ญ กอบความดี
• 68. นางสาวอธิชญาภาวิ์ ชาวยศ
• 69. นายณัฐชัย วรรณทวี
• 70. นายโอภาส อังวรกุล
• 71. นางสาวปรานีพร ตากิ่มนอก
• 72. นายวรพัชร พูลเพิ่ม
• 73. นางสาวณัชชา สีอ่อน
• 74. นายศุภณัฐ จงใจ
• 75. นายพรนรินทร์ นิลนาวี
• 76. นายฤทธิเดช ปะนิทาณะโต
• 77. นายธนินท์ธร ตำรวจหาญ
• 78. นายวิกรานต์ ว่องวโร
• 79. นางสาวรัฐวิกา บุญอา
• 80. นายอภิชาติ แสนวรกิจ
• 81. นางสาวภัณฑิรา ทองเชิด
• 82. นายขนาน ทิมเทศ
• 83. นายวิศาล เมฆกิจ และ นายวศิน เมฆกิจ
• 84. นางสาวรัชดากร พึ่งสาย และ นางสาวดวงกมล ตั้งจิตเพียงโชค
• 85. นายธีระวุฒิ เนียมสินธิ์ และ นางสาวอนุสรา เนียมสินธุ์
• 86. นางสาวมณฑิรา แก้วปานันท์ และ นางสาววรัญญา มณีแสง
• 87. นางสาวกมลพรรณ ปะสุข และ นายเขมทัต เอี่ยมสถาน
• 88. นางสาวศศิพิมพ์ สุขจิตต์ และ นายอัณณ์ รัตนพิพัฒน์
• 89. นายชตวรรณ บัวจันทร์ และ นางสาวชไมภรณ์ ลุสุข
• 90. นางสาวชลลดา ศรีนางแย้ม และ นางสาวปิยะพร ปาลฤทธิ์
• 91. นายชาคริต จูฑะภักดี และ นายสยามรัฐ การะวงศ์
• 92. นางสาววิชิตา เสมสว่าง และ นางสาวกัลย์สุดา สมศิลาเดชาวัฒน์
• 93. นายธนพงศ์ สังเกตุ และ นางสาววราพร หลักฐาน


          หากตรวจสอบแล้ว ไม่ปรากฏชื่อของท่านข้างต้น สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นายกิตติณัฏฐ์ จันทร์สุเทพ เจ้าหน้าที่ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2203 5000 ต่อ 14239 หรือที่อีเมลbic.mfa@gmail.com ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 ทางเว็บไซต์ www.thaibiz.net


21 สิงหาคม 2558


Back to the list