Thailand Roadshow

Thailand Roadshow โอกาสด้านการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในประเทศบราซิล ดินแดนที่น่าสนใจและใหญ่ที่สุดบนทวีปอเมริกาใต้!! พบกันมีนาคมและสิงหาคม ศกนี้!!

ในช่วงเดือนมีนาคมและสิงหาคมนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย มีกำหนดจะจัดงาน Thailand Roadshow ไปยัง 2 รัฐในบราซิล ได้แก่

  1. เมือง Manaus รัฐ Amazonas ระหว่างวันที่ 22 – 28 มีนาคม 2558
  2. เมือง Recife รัฐ Pernambuco ช่วงเดือนสิงหาคม 2558 (รอยืนยัน)

โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานที่จะจัดขึ้นดังกล่าว ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ แจ้งว่า ธุรกิจไทยที่เห็นสมควรเข้าร่วมงาน Thailand Roadshow ที่ เมือง Manaus รัฐ Amazonas ระหว่างวันที่ 22 – 28 มีนาคม 2558 ได้แก่ ธุรกิจการประมง ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สำหรับธุรกิจที่ เห็นสมควรเข้าร่วมในรัฐอื่นๆ ทางสถานเอกอัครราชทูตฯจะแจ้งให้ทราบเร็วๆ นี้


ผู้จัด: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับสภาหอการค้าและ/หรือสภาอุตสาหกรรมประจำรัฐต่างๆ ที่จัดงานในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

ลักษณะของงาน: งานสัมมนาด้านการค้าการลงทุนแก่นักธุรกิจบราซิลที่สนใจจะทำธุรกิจร่วมกับไทย/ งานแสดงนิทรรศการย่อยพร้อมแสดงสินค้าตัวอย่างของไทย/การพบปะบริษัทเป้าหมายในแต่ละรัฐที่มีศักยภาพค้าขายกับไทย/การให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนท้องถิ่น/การส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในบราซิล

จุดเน้น (theme) ของงาน: สถานเอกอัครราชทูตฯ แจ้งว่า จะจัดให้นักธุรกิจไทยได้พบปะกับนักธุรกิจบราซิล (Business Matching) การเข้าร่วมการสัมมนาทางธุรกิจกับนักธุรกิจบราซิล และการจัดพื้นที่เผยแพร่ผลิตภัณฑ์สินค้าไทยในงานและการประชาสัมพันธ์แก่นักธุรกิจไทยที่เข้าร่วมงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้น ค่าเดินทาง ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

จำนวนผู้เข้าร่วมชมงานที่คาดการณ์หรือในปีที่ผ่านๆมา: สถานเอกอัครราชทูตฯ คาดว่าในแต่ละเมืองจะมีนักธุรกิจในรัฐนั้นเข้าร่วม ประมาณ 30-50 บริษัท

ชื่อ(ผู้ประสานงาน): นายโกสินทร์ ผลมั่ง
เบอร์โทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน): 55 61 99155117
อีเมล์ (ผู้ประสานงาน): kosin.mfa@gmail.com


ผู้สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ผู้ประสานงานของกระทรวงการต่างประเทศ bic.mfa@gmail.com หรือสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบราซิเลีย thaiembbrazil@gmail.com


10 กุมภาพันธ์ 2558
ศูนย์ BIC : Brazil


Back to the list

กิจกรรมสำหรับท่าน