25 มิ.ย.นี้ อย่าพลาดโอกาสเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “International Investment Agreement (IIAs) towards Global Sustainability” ที่โรงแรม Novotel Bangkok Siam Square – งานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย
25 มิ.ย.นี้ อย่าพลาดโอกาสเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “International Investment Agreement (IIAs) towards Global Sustainability” ที่โรงแรม Novotel Bangkok Siam Square  – งานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (International Institute for Trade and Development – ITD) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "International Investment Agreement (IIAs) towards Global Sustainability" ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายนนี้ ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. ที่ห้อง The Gallery ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยามแสควร์

ประเด็นเรื่องการคุ้มครองการลงทุนและการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน (Investor State Dispute Settlement – ISDS) เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่เกี่ยวกับการจัดทำความตกลงการค้าเสรีและการปรับปรุงร่างความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ฉบับมาตรฐานของไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555

ในปีนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "International Investment Agreement (IIAs) towards Global Sustainability" จะมุ่งเน้นการอภิปรายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD)’s Investment Policy Framework for SustainableDevelopment (IPFSD) และการวิเคราะห์ร่างความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนฉบับมาตรฐานของไทย โดยมีวิทยากรจาก UNCTAD และผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ และภาคประชาสังคม

งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าร่วมงาน

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ประสานงานการจัดการประชุมโดยตรง ที่นางสาววันจันทร์ ไม้แก้ว (กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ) โทรศัพท์ 0 2203 5000 ต่อ 14257 โดยสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม ที่หมายเลขโทรสาร 0 2643 5247 อีเมล: thaieufta_investment@mfa.go.th , m.wanjan@gmail.com
25 มิถุนายน 2558


Back to the list

กิจกรรมสำหรับท่าน