เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์

ในบรรดาสัตว์ปีกเศรษฐกิจ “ไก่” ถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่ได้รับความนิยมในการบริโภคมากที่สุด เพราะเป็นสัตว์ที่สามารถเลี้ยงและขยายพันธุ์ได้ง่ายและรวดเร็ว ราคาไม่สูงมาก มีคุณค่าทางโภชนาการ โปรตีนสูง ไขมันและคอเลสเตอรอลต่ำ และให้พลังงานต่ำกว่าสัตว์ปีกประเภทอื่นๆ โดยอัตราการบริโภคเนื้อไก่ของคนไทยในช่วง 2551-2555 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.77 ต่อปี โดยในปี 2555 มีปริมาณการบริโภคเนื้อไก่ 947,458 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 1.25 และคาดว่าในปี 2556 จะมีการบริโภคเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณร้อยละ 0.60

การผลิตไก่เนื้อของไทยนั้นมีการจัดการฟาร์มที่ได้มาตรฐานและมีระบบการผลิตที่ปลอดภัย ทำให้ปริมาณความต้องการบริโภคเนื้อไก่ของไทยทั้งตลาดภายในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาไก่เนื้อในปี 2555 เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 41.91 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 46.81 บาทในปี 2554 เนื่องจากมีการขยายการผลิตเพิ่มขึ้นรองรับการบริโภคเนื้อไก่จากต่างประเทศ เช่น สหภาพยุโรป (อียู) ที่เปิดตลาดไก่สดแช่แข็งให้ไทยเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2555 ซึ่งคาดว่าจะส่งสินค้าเข้าอียูได้ประมาณ 3.2 หมื่นตัน และตลาดสิงคโปร์ที่กลับมาเปิดตลาดให้ไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2555

โดยในช่วงปี 2551-2555 การผลิตเนื้อไก่ของไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.74 ต่อปี ปี 2555 มีการผลิตไก่เนื้อ 1,055.93 ล้านตัว เพิ่มขึ้นจาก 994.32 ล้านตัวในปี 2554 ร้อยละ 6.20 และคาดว่าปี 2556 จะมีการผลิต 1,067.35 ล้านตัว เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 1.08

การผลิตที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้ในปี 2555 ไทยมีการส่งออกไก่และผลิตภัณฑ์จำนวน 561,421.4 ตัน คิดเป็นมูลค่า 69,851.7 ล้านบาท ทั้งในส่วนของไก่ปรุงสุก ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง และไก่หมักเกลือ ซึ่งการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งของไทยเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ทั้งในแง่ของปริมาณและมูลค่า คิดเป็นร้อยละ 126.6 และ 142.7 ตามลำดับ เนื่องจากประเทศที่เคยห้ามนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกสดจากไทยเมื่อปี 2547 ได้แก่ บาห์เรน ฮ่องกง แอฟริกาใต้ รัสเซีย UAE อียู และฟิลิปปินส์ ได้ยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้าดังกล่าวจากไทยแล้ว

ทั้งนี้ จากการที่อียูเปิดตลาดไก่สดแช่เย็นแช่แข็งให้กับไทยอีกครั้งส่งผลให้อียูกลายเป็นตลาดส่งออกไก่สดแช่แข็ง (รวมหมักเกลือ) อันดับต้นๆ ของไทย คิดเป็นร้อยละ 39.48 ญี่ปุ่น 38.70 และกลุ่มประเทศอาเซียนร้อยละ 11.33

สำหรับแนวโน้มปี 2556 คาดว่าการผลิตไก่เนื้อของไทยยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นสอดรับกับจำนวนประชากรและการส่งออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก หลังจากเริ่มส่งออกไก่สดแช่แข็งไปในหลายประเทศ โดยน่าจะผลิตไก่เนื้อได้ประมาณ 1,067.35 ล้านตัว เพิ่มขึ้นจาก 1,055.93 ล้านตัวในปี 2555 ด้านความต้องการบริโภคปี 2556 คาดว่ามีประมาณ 953,107 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 947,458 ตันในปี 2555 ราคาที่เกษตรกรขายได้ในปี 2556 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 44 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 41.91 บาทในปี 2555 เนื่องจากไก่เนื้อปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์และค่าแรงงาน อีกทั้งความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้น

คาดว่าราคาส่งออกเนื้อไก่สดแช่แข็งและเนื้อไก่แปรรูปในปี 2556 จะสูงกว่าปี 2555 เล็กน้อย และไทยน่าจะสามารถส่งออกเนื้อไก่ได้รวม 510,000 ตัน มูลค่า 65,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 500,000 ตัน มูลค่า 63,189 ล้านบาทในปี 2555 ร้อยละ 2


ข่าวที่น่าสนใจ