ลิงค์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในเนปาล

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ

Royal Thai Embassy, Kathmandu
167/4 Ward No. 3, Maharajgunj, Bansbari Road P.O. Box 3333
Tel: (977 1) 4371410, 4371411
Fax: (977 1) 4371408, 4371409
Email: thaiemb@thaiembnepal.org.np
Website: www.thaiembnepal.org.np


ข่าวเศรษฐกิจ / เรื่องเด่น / ข่าวประชาสัมพันธ์ในศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในเนปาล

  • จากรายงาน World Economic Forum (WEF) 2014 ซึ่งได้จัดทำสถิติดัชนีการค้าของประเทศต่างๆ ทั่วโลกทุก 2 ปี พบว่าเนปาลเป็นประเทศที่มีอุปสรรคด้านการค้ากับต่างประเทศมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียใต้ อันมีสาเหตุมาจากปัญหาด้านนโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาการขนส่งสินค้าผ่านชายแดน และปัญหาคอร์รัปชัน โดยถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่ 116 จาก 138 ประเทศ (ในปี ค.ศ. 2012 อยู่ที่ลำดับที่ 124) อนึ่ง ในเอเชียใต้ ศรีลังกาถูกจัดให้อยู่ในลำดับสูงสุด (84) รองลงมาคืออินเดีย (96) ภูฏาน (107) ปากีสถาน (114) บังกลาเทศ (115) ตามลำดับ
  • กรมชลประทานเนปาล ประกาศเปิดประมูลผ่าน International Competitive Bidding โครงการสร้างอุโมงค์ส่งน้ำความยาว 12 กิโลเมตร


    
        

ภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา