เช็คคู่ค้าให้ชัวร์ มาตรการคว่ำบาตร ใกล้ตัวกว่าที่คิด
เช็คคู่ค้าให้ชัวร์ มาตรการคว่ำบาตร ใกล้ตัวกว่าที่คิด

ชื่อเสียงทางธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญในยุคแห่งการแข่งขันทางการค้าสูงอย่างในปัจจุบัน การตรวจสอบ คุ่ค้าให้ถี่ถ้วนเป็นวิธีหนึ่งที่จะรักษาชื่อเสียงของบริษัทและโอกาสทางธุรกิจได้อย่างจีรังยั่งยืน ชื่อเสียงทางธุรกิจของท่านอาจโดนทำลาย เพียงเพราะว่าคู่ค้ามีความเชื่อมโยงบางอย่างกับประเทศที่อยู่ระหว่างการโดนคว่ำบาตรจากสหประชาชาติ (UN) มาตรการคว่ำบาตรต่างชาติจึงเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจและตามให้ทัน ในฐานะที่ไทยเป็นหนึ่งในรัฐสมาชิกที่จะต้องปฏิบัติตามข้อมติของ UN

ในภาพใหญ่ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) มีมติเกี่ยวกับการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Weapons of Mass Destruction: WMD) หรืออาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธต่างๆ ภายในกรอบสหประชาชาติ (UN) และได้มีมาตราการคว่ำบาตรเป็นรายประเทศ สืบเนื่องจากประเด็นเกี่ยวกับ WMD ของประเทศนั้น ๆ จำนวน 2 ประเทศ คือ เกาหลีเหนือ และ อิหร่าน

เริ่มกันที่เกาหลีเหนือ นอกเหนือจากการห้ามซื้อขายอาวุธ วัสดุ หรือถ่ายทอดเทคโนโลยีใด ๆ ที่อาจนำไปพัฒนา/ประกอบเป็นอาวุธนิวเคลียร์ กับเกาหลีเหนือที่ชัดเจนอยู่แล้ว ผู้ประกอบการจะต้องทราบถึง การห้ามดำเนินการตามด้านล่างที่เกี่ยวพันกับเกาหลีเหนือทั้งในระดับบุคคลหรือองค์กร หากละเมิด อาจจนำไปสู่การสอบสวน การขึ้นบัญชีเฝ้าระวัง และการอายัดทรัพย์ผู้ประกอบการได้

  • การจัดส่ง ซื้อขาย ถ่ายโอนสินค้าฟุ่มเฟือย (Luxury Goods) ซึ่งรวมถึงอัญมณีและรถยนต์ระดับหรู
    (รายการสินค้าฟุ่มเฟือยตามที่ UN กำหนดดูได้ที่ http://www.un.org/sc/committees/1718/pdf/List_Items_and_Luxury_Goods.pdf)
  • การถ่ายโอนสิ่งของอื่น ๆ เพิ่มเติม ที่อาจถูกนำไปใช้ในโครงการนิวเคลียร์ขีปนาวุธและ WMD อื่น ๆ
  • การทำธุรกรรมการเงิน การฝึกอบรมเชิงวิชาการ การให้คำปรึกษา บริการและความช่วยเหลือ ในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธ หรือเพื่อหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรฯ จาก UN
  • การกระทำการแทนผู้ถูกกำหนดในบัญชีคว่ำบาตร
    (สามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคล/องค์กรในบัญชีคว่ำบาตรได้ที่ http://www.un.org/sc/committees/1718/sanctions_list.shtml)
  • การให้บริการทางการเงิน
  • การให้บริการเรือ (bunkering services)

สำหรับกรณีอิหร่าน UN มีมาตราการที่คล้ายคลึงกันในการเน้นการควบคุมและแพร่ขยายวัตถุที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธเป็นหลัก ผู้ประกอบการจะต้องใช้ความระมัดระวังในการติดต่อธุรกิจกับนิติบุคคลของอิหร่านหรือที่อิหร่านควบคุม รวมไปถึงที่อยู่ภายใต้ Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) และ Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) ที่อาจเกี่ยวพันกับการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ที่ฝ่าฝืนมาตราการของ UN ตลอดจน จะต้องระมัดระวังในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธนาคารในอิหร่าน โดยเฉพาะธนาคาร Melli ธนาคาร Sedarat และธนาคารกลางอิหร่าน เพื่อป้องกันการกระทำที่ต้องห้ามตามมาตรการของ UN เว้นแต่กรณีมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับด้านมนุษยธรรม หรือเพื่อการพัฒนา

กรณีที่เกิดการฝ่าฝืนมาตราการคว่ำบาตรที่มีผู้ประกอบการไทยเกี่ยวข้อง ทางการจะต้องดำเนินมาตราการตามข้อตกลงระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศของไทย ซึ่งอาจหมายรวมถึงการห้ามเดินทาง การอายัดทรัพย์ รวมไปถึงอาจนำไปสู่การขึ้นบัญชีเฝ้าระวังต่อไป หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง จะกลายเป็นเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงและโอกาสทางธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น เช็คคู่ค้าให้ชัวร์น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด นอกจากเพื่อปกป้องชื่อเสียงทางธุรกิจของบริษัทแล้ว ยังเป็นประโยชน์ทั้งทางด้านความมั่นคง ปลอดภัย และความเข้มแข็งของเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวด้วยข้อมูลเพิ่มเติม

30 มิถุนายน 2558
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

Back to the list

Tips & Tricks