ส่องกล้อง สแกน จุดเด่น-จุดด้อย บนแผนที่อาเซียน
ส่องกล้อง สแกน จุดเด่น-จุดด้อย บนแผนที่อาเซียน
ประเทศ จุดเด่น จุดด้อย

บรูไน ดารุสซาลาม

 • กำลังซื้อสูง
 • ค้าส่ง ค้าปลีก ก่อสร้าง คมนาคม กำลังเติบโต
 • ตลาดขนาดเล็ก
 • ขาดแคลนแรงงาน
 • เคร่งครัดการนำเข้าสินค้าอาหาร

กัมพูชา

 • ค่าจ้างแรงงานต่ำที่สุดในอาเซียน
 • ส่งเสริมต่างชาติเข้ามาพัฒนาถนนได้เสรี
 • ทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย สมบูรณ์
 • ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนา
 • ขาดแรงงานที่มีทักษะ
 • ระบบการเงิน การธนาคาร ศาลไม่น่าเชื่อถือ
 • กฎระเบียบการค้าเปลี่ยนแปลงบ่อย

อินโดนีเซีย

 • ขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ตลาดขนาดใหญ่
 • ระบบธนาคารแข็งแกร่ง
 • แรงงานจำนวนมาก ราคาถูก
 • ทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายสมบูรณ์
 • ทำเลที่ตั้งเป็นเกาะ กระจายตัว
 • สาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร
 • กฎหมาย กฎระเบียบขาดความชัดเจน

ลาว

 • ค่าจ้างแรงงานต่ำ
 • มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านชีวภาพ ด้านพลังงานไฟฟ้าและทรัพยากรธรรมชาติ
 • ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร
 • เงินกีบขาดเสถียรภาพ
 • แรงงานไร้ฝีมือ
 • ไม่มีทางออกสู่ทะเล

มาเลเซีย

 • ปริมาณสำรองน้ำมันมากเป็นอันดับ 3 ในเอเชียแปซิฟิค
 • ศูนย์กลางฮาลาลของโลก
 • ระบบโครงสร้างพื้นฐานครบวงจร
 • มีอุตสาหกรรมรูปแบบต่างๆ
 • ตลาดขนาดเล็ก
 • ต้นทุนการลงทุนสูง
 • กฎระเบียบบางอย่างไม่ชัดเจน

เมียนมาร์

 • ค่าจ้างแรงงานต่ำ
 • มีทรัพยากรธรรมชาติ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำนวนมาก
 • มีพรมแดนเชื่อมโยงจีนและอินเดีย
 • มีตลาดขนาดใหญ่
 • ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร
 • ความไม่แน่นอนทางการเมือง

ฟิลิปปินส์

 • แรงงานมีความรู้ด้านเทคโนโลยี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร
 • สหภาพแรงงานแข็งแกร่ง
 • กฎระเบียบเปลี่ยนแปลงบ่อย
 • คอรัปชั่นสูง

สิงคโปร์

 • รายได้เฉลี่ยต่อคนเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน
 • ศูนย์การการเดินเรือ และการเงิน
 • มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • พึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบและขาดแคลนแรงงานระดับล่าง
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจสูง

เวียดนาม

 • ค่าจ้างแรงงานต่ำ
 • มีปริมาณสำรองน้ำมันดิบมากเป็นอันดับ 2 ในเอเชียแปซิฟิค
 • มีแนวชายฝั่งทะเลยาวกว่า 3,200 ก.ม.
 • จำนวนประชากรมาก มีคุณภาพ
 • ต้นทุนที่ดินและค่าเช่าสำนักงานค่อนข้างสูง
 • ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร
 • กฎหมายยังขาดความชัดเจน

ไทย

 • ศูนย์กลางเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน
 • เป็นฐานผลิตอุตสาหกรรมรายใหญ่ของโลก
 • สถาบันการเงินมั่นคง
 • เทคโนโลยีการผลิตส่วนใหญ่ยังเป็นขั้นกลาง
 • ปัญหาการจราจรบริเวณเมืองใหญ่
 • การคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญายังไม่เข้มแข็ง


12 พฤษภาคม 2558
แหล่งข้อมูล: สินเชื่อธุรกิจ SCB SME
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

Back to the list

Tips & Tricks