รู้ก่อนรุก 10 จุดแข็งประเทศอาเซียน
รู้ก่อนรุก 10 จุดแข็งประเทศอาเซียน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน "ASEAN Economic Community" หรือ AEC กำลังขยับใกล้เข้ามา สมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศมีจุดแข็งแตกต่างกันออกไป ตามลักษณะภูมิประเทศ เศรษฐกิจ และสังคม กระทรวงพาณิชย์ได้จับจุดแข็งของสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ให้ผู้ประกอบการได้รู้ก่อนรุก

กัมพูชา มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ และแร่ชนิดต่าง ๆ

บรูไน มีรายได้เฉลี่ยต่อคน/ต่อปี สูงอยู่ในอันดับที่ 2 ของอาเซียน เป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายสำคัญโดยมีปริมาณน้ำมันสำรองเป็นอันดับ 4 ของอาเซียน

เมียนมาร์ อุดมสมบูรณ์ในทรัพยากรธรรมชาติ มีแรงงานจำนวนมาก ตลอดจนมีพรมแดนติดกับตลาดใหญ่อย่างจีนและอินเดีย

ฟิลิปปินส์ มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 12 ของโลก แรงงานโดยทั่วไปมีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษดี

ลาว มีทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่าง ๆ อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะทรัพยากรน้ำ

มาเลเซีย มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดี แรงงานมีทักษะ ตลอดจนมีปริมาณสำรองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำนวนมาก

เวียดนาม มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 14 ของโลก และมีแนวชายฝั่งติดทะเลยาวกว่า 3,200 กิโลเมตร

อินโดนีเซีย มีประชากรมากเป็น อันดับที่ 4 ของโลก มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย โดยเฉพาะน้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติและแร่ธาตุประเภทต่าง ๆ

สิงคโปร์ เป็นศูนย์กลางด้านการเงินระหว่างประเทศ จุดที่ตั้งเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางการเดินเรือ ตลอดจนประชากรมีรายได้โดยเฉลี่ยสูงที่สุดในอาเซียน

ท้ายสุดแต่ไม่สุดท้าย มองกลับมาที่บ้านเรา

ไทย มีจุดที่ตั้งเหมาะเป็นศูนย์กลางโครงข่ายเชื่อมโยงด้านคมนาคม เป็นฐานการผลิต สินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าเกษตร

ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไป และล้วนเป็นตลาดที่น่าค้าและลงทุนสำหรับผู้ประกอบการไทยทั้งสิ้น การเลือกรุกประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนยังช่วยลดต้นทุนจากการร่นระยะทางการขนส่งอีกด้วย

22 เมษายน 2558
แหล่งข้อมูล: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

Back to the list

Tips & Tricks