10 อุตสาหกรรมที่ส่อแววสดใสในปีแพะของจีน
10 อุตสาหกรรมที่ส่อแววสดใสในปีแพะของจีน

10 อุตสาหกรรมที่ส่อแววสดใสในปีแพะของจีน

Government Work Report ของรัฐบาลจีนในปีนี้ มีการคาดการณ์ถึง 10 อุตสาหกรรมที่ภาครัฐจะพัฒนาและเน้นการลงทุนและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนด้วย ได้แก่

ธนาคารเอกชน

นักลงทุนเอกชนจะได้รับการสนับสนุนให้จัดตั้งธนาคารขนาดเล็กถึงขนาดกลางหรือจัดตั้งสถาบันการเงินหากผ่านเกณฑ์ที่ทางการจีนกำหนด

รถไฟ

รัฐบาลสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนในอุตสาหกรรมรถไฟ โดยในปีนี้ภาครัฐมีแผนก่อสร้างระบบรางรถไฟความยาว 8,000 กิโลเมตรซึ่งจะต้องใช้เงินลงทุนกว่า 128 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และต้องการการลงทุนจากภาคเอกชน

ทรัพยากรน้ำ

ในปี 2558 จะมีการก่อสร้างโครงการชลประทานอีก 27 โครงการซึ่งจะต้องมีการลงทุนมากกว่า 800 พันล้านหยวน

การท่องเที่ยว

รัฐบาลจะดำเนินการปรับปรุงนโยบายเพื่อพัฒนาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว


สุขภาพและการดูแลผู้สูงวัย

ในปีนี้ จะมีการกระตุ้นการบริโภคในธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ การบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การท่องเที่ยวและการพักผ่อนจะเพิ่มสูงขึ้น การบริโภคในครัวเรือนจะคงที่ทำให้การใช้จ่ายในด้านการศึกษา วัฒนธรรม และกีฬาเพิ่มขึ้น

โทรคมนาคมและการขนส่ง

โครงข่ายโทรคมนาคม วิทยุ โทรทัศน์และบริการอินเตอร์เน็ท จะครอบคลุมทั่วประเทศ การพัฒนาโครงข่ายใยแก้วนำแสงจะได้รับการพัฒนา นอกจากนี้ ธุรกิจขนส่งจะเฟื่องฟู

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุค “Internet Plus” จะรวม mobile internet, cloud computing และ big data เข้ากับเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย

การผลิตชั้นสูง

ภายใต้ยุทธศาสตร์ Made in China 2025 ในปีนี้จะมีการเปิดตัว โครงการผลิตอุปกรณ์ชั้นสูง เช่น โครงข่ายสารสนเทศ แผงวงจร พลังงานใหม่ อุปกรณ์ใหม่ๆ เวชภัณฑ์ชีวภาพ เครื่องยนต์ทางอากาศ เครื่องยนต์แบบใบพัดที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง เป็นต้น

อนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง อุตสาหกรรมดังกล่าวจะพัฒนาเป็น หนึ่งในเสาหลักของเศรษฐกิจจีน

10 ยานพาหนะพลังงานสะอาด

ยานพาหนะที่ใช้พลังงานสะอาดและลดมลพิษจะได้รับ การส่งเสริมเป็นอย่างสูงในประเทศจีน


3 เมษายน 2558
แหล่งข้อมูล: http://www.ecns.cn/visual/hd/2015/03-14/61077.shtml
โดย: นางสาวนวลพรรณ เธียรสวัสดิ์กิจ

Back to the list

Tips & Tricks