Thailand's Economic Fact Sheet ปี 2557
        เศรษฐกิจสถิติมหภาคประเทศไทย ประจําปี 2557 เป็นข้อมูลเชิงสถิติที่จัดทําโดย กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ แสดงถึงศักยภาพไทยในเวทีเศรษฐกิจโลก ทางกระทรวงฯ จึงได้เผยแพร่ข้อมูลนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทย ในการเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย แก่คู่ค้าในต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจ และแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพของประเทศไทย
24 มีนาคม 2558

Back to the list

Tips & Tricks