ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์


รู้จักศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์

ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนดำเนินยุทธศาสตร์การทูตเชิงเศรษฐกิจ (Economic Diplomacy) อันมีเป้าหมายสำคัญ คือ การสร้างความพร้อม ความเข้มแข็ง ความได้เปรียบ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสทางด้านเศรษฐกิจของไทยในเวทีโลก โดยภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์การทูตเชิงเศรษฐกิจนั้นมี 9 ประการ ได้แก่

  1. การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับศักยภาพด้านเศรษฐกิจของไทย
  2. การให้บริการข้อมูลเชิงลึกด้านธุรกิจในต่างประเทศที่เป็นประโยชน์แก่ภาครัฐและเอกชนไทย
  3. การสนับสนุนการเจรจาจัดทำความตกลงต่างๆ เพื่อประกันความเสี่ยง/สร้างความมั่นใจให้กับเอกชนของไทยในการทำธุรกิจในต่างประเทศ
  4. การติดตามและรายงานแนวโน้ม และพัฒนาการของเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสนอแนะการดำเนินการด้านเศรษฐกิจของไทย
  5. การติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และเทคโนโลยี รวมทั้งเสาะหาตลาดใหม่
  6. การติดตามสถานการณ์ และรายงานข้อมูลด้านพลังงานของต่างประเทศเพื่อวางแผนจัดทำยุทธศาสตร์ส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน (Energy Diplomacy)
  7. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างความร่วมมือ/ความช่วยเหลือกับการค้า (Cooperation/aid with trade) และการเมืองกับการค้า (Politics with trade)
  8. เผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยทั้งด้านการค้าและวัฒนธรรม
  9. พัฒนาและสนับสนุนการฝึกทักษะ เพื่อเพิ่มผลิตภาพของธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของไทย

ดังนั้น กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจการทูตเชิงรุกด้านเศรษฐกิจ (Proactive Economic Diplomacy) ที่ให้การสนับสนุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยในต่างประเทศ ในสาขาที่มีศักยภาพ ได้แก่ พลังงาน เกษตรและอาหาร ท่องเที่ยวและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ก่อสร้าง และโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม แหล่งวัตถุดิบ ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งควบคู่กับการส่งเสริมโอกาสช่องทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SME ในการนำสินค้าชุมชนสู่ตลาดสากล

ทั้งนี้ ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ มีกำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 พร้อมทั้งให้บริการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจเชิงลึกผ่านทางเว็บไซต์ Thaibiz.net ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายกับศูนย์ข้อมูลธุรกิจ (Business Information Centers: BIC) ของสถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ่ของไทยซึ่งตั้งอยู่ในหลายประเทศทั่วทุกมุมโลก

ภารกิจหลัก

กลุ่มเป้าหมายเอกชน

ภายใต้ยุทธศาสตร์การทูตเชิงเศรษฐกิจ (Economic Diplomacy) ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์มีบทบาทหน้าที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่

1. สนับสนุนข้อมูลเชิงลึกทางด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนในต่างประเทศแก่ภาคเอกชนไทย โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaibiz.net ของศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์

2. อำนวยความสะดวก โดยทำหน้าที่เป็น “ช่องทาง” ติดต่อประสานงานระหว่างภาคเอกชนไทยกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจในการนำคณะผู้แทนภาคเอกชนไทยร่วมคณะนายกรัฐมนตรีในการเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการ

3. จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ด้าน เทคโนโลยี นวัตกรรม ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ชี้ช่องโอกาสการค้าการลงทุนในต่างระเทศ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ


กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มภาคเอกชนไทย ซึ่งประกอบด้วย องค์กร สถาบัน สมาคม สมาพันธ์ และบริษัทต่างๆ ตลอดจนสาธารณชนทั่วไป เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่ทันสมัย สามารถนำไปปรับปรุงกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ ได้ทันการณ์ และมีขีดความสามารถที่แข็งแกร่งในการแข่งขันในตลาดโลก


เว็บไซต์ Thaibiz.net

เว็บไซต์นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเครือข่ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจที่ได้รับรายงานศูนย์ข้อมูลธุรกิจที่ตั้งอยู่ ณ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ต่างๆ ทั่วโลก เกี่ยวกับสถานการณ์และความเคลื่อนไหวในประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับช่องทางการขยายตลาดการค้าการลงทุนในต่างประเทศ และนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลประเทศต่างๆ ตลอดจนปรากฏการณ์หรือวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบเกี่ยวเนื่องกับประเทศไทย โดยมุ่งเน้นข้อมูลด้านการ “ชี้ช่องทาง” “สร้างโอกาส” และ “เตือนภัย” เพื่อสนับสนุนภาคเอกชนไทยออกสู่เวทีตลาดโลก และบูรณาการองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ภาคเอกชนไทยได้รับทราบ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจกับต่างประเทศให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

 

เกี่ยวกับเรา

นอกจากนี้ ภายในเว็บไซต์ยังได้นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับงานประมูล งานแสดงสินค้าที่สำคัญที่จัดขึ้นในต่างประเทศ งานสัมมนาแก่ภาคเอกชน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคธุรกิจ และการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อยกระดับสินค้า ตลอดจนการสนับสนุนภารกิจการนำคณะนักธุรกิจร่วมคณะนายกรัฐมนตรีในการเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการโดยร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ต่างๆ อีกด้วย

event01
event02
event03