การต่างประเทศ


นโยบายต่างประเทศของเดนมาร์กมีเป้าหมายสำคัญในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ทำนุบำรุงความเป็นอยู่ของประชาชนชาวเดนมาร์กอย่างดีที่สุด และส่งเสริมมาตรฐานและค่านิยมที่สำคัญ เช่น ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

นอกจากนี้ เดนมาร์กยังเน้นนโยบายที่มีเป้าหมายให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและป้องกันความขัดแย้ง การรักษาเสถียรภาพและความมั่นคง รวมทั้งการเสริมสร้างความประนีประนอมในบริเวณที่มีความขัดแย้งด้วยการร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ (UN) องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) และองค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (Organization for Security and Cooperation in Europe : OCSE)

การต่างประเทศของเดนมาร์กในยุคปัจจุบันได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเด็นทวิภาคีและพหุพาคี อาทิ ความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรป (EU)  ภูมิภาคนอร์ดิก  ภูมิภาคอาร์กติก  องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ องค์การสหประชาชาติ รวมทั้งการความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ